I slutet av maj är det dags för föreningsstämma. I våra stadgar går det att läsa följande:

32 §

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

I god tid är inom en snart framtid. Skicka in ditt ärende senast nästa tisdag, den 5/5, antingen till styret@brfmorsaren.se eller lägg det i styrelsens brevlåda på nedre botten i 14.